سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

شماره ثبت: -----

نوع سازمان: ارگان دولتی

زمینه فعالیت: حمایت از ایجاد فناوری

باتوجه به مأموريت و وظايف محوله به وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري در قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني تجديدساختار وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري و نگرش نظام مند اين لايحه براي انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي و فنّاوري كشور و تعيين سياست ها و اولويت هاي راهبردي در حوزة تحقيقات و فنّاوري توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري ، حمايت هاي برنامه ريزي ، ساخت آفريني و بسترسازي در سطح معاونت فنّاوري و انجام حمايت هاي ملي از ايجاد فنّاوري (تحقيق و توسعه‌)در سطح سازماني ، سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران به عنوان نهاد حمايتي براي عملياتي كردن سياست ها و برنامه ها در زمينه ايجاد فنّاوري در سطح ملي انتخاب گرديد . هدف اصلي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران حمايت از ايجاد فنّاوري (تحقيق و توسعه ) در سطح ملي خواهد بود و براي اين منظور مي‌كوشد تا از طريق اعمال حمايت ها و ارائه تسهيلات (‌علمي ، فني ، مالي ، حقوقي ، اداري و فرهنگي) و فراهم آوردن ترتيبات لازم براي تعامل بهره‌ور و مؤثر عرضه و تقاضاي فنّاوري زمينه هاي رشد خلاقيت و نوآوري ، به كارگيري نتايج تحقيقات و تجاري كردن فنّاوري هاي حاصل از تحقيق و توسعه را در يك فضاي رقابتي فراهم آورد .

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ