خریدیک دستگاه اسپکتروفتومتر مربوط به آزمایشگاه میکروبیولوژی پردیس علوم
با توجه به ضرورت نیاز آزمایشگاه میکروبیولوژی آموزشی پردیس علوم دانشگاه تهران به خرید یک دستگاه اسپکتروفتومر از خیرین نیک اندیش حامی علم و فن آوری خواهش مند است در خصوص تامین بودجه خرید این دستگاه مساعدت نمایید.
مشخصات دستگاه :
مارک: rayleigh
مدل: uv.1601
با قابلیت sc
1%
مبلغ طرح: 312,830,000 ریال
مبلغ همیاری: 5,760,000 ریال
-45 روز تا اتمام
13 همیار
استان: تهران
خریدیک دستگاه اسپکتروفتومتر
خریدیک دستگاه اسپکتروفتومتر مربوط به آزمایشگاه میکروبیولوژی پردیس علوم
با توجه به ضرورت نیاز آزمایشگاه میکروبیولوژی آموزشی پردیس علوم دانشگاه تهران به خرید یک دستگاه اسپکتروفتومر از خیرین نیک اندیش حامی علم و فن آوری خواهش مند است در خصوص تامین بودجه خرید این دستگاه مساعدت نمایید.
مشخصات دستگاه :
مارک: rayleigh
مدل: uv.1601
با قابلیت sc
1%
مبلغ طرح: 312,830,000 ریال
مبلغ همیاری: 5,760,000 ریال
-45 روز تا اتمام
13 همیار
استان: تهران
خریدیک دستگاه اسپکتروفتومتر
با توجه به ضرورت نیاز آزمایشگاه میکروبیولوژی آموزشی  پردیس علوم  دانشگاه تهران به خرید یک دستگاه اسپکتروفتومر از خیرین نیک اندیش حامی علم و فن آوری خواهش مند است در خصوص تامین بودجه خرید این دستگاه مساعدت نمایید.
مشخصات دستگاه :
مارک: rayleigh 
مدل: uv.1601
با قابلیت scan طول موج 
محمد میلاد شعربافی
حمایت: 300,000 ریال
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
خصوصی
حمایت: 500,000 ریال
خصوصی
حمایت: 1,000,000 ریال
احمد عاصمی نیا
حمایت: 1,000,000 ریال
مسعود جوانمردی
حمایت: 500,000 ریال
خصوصی
حمایت: 500,000 ریال
معصومه شایان
حمایت: 10,000 ریال
خصوصی
حمایت: خصوصی
عباس عباسی روح اللهی
حمایت: 500,000 ریال
فروغ خیرخواه
حمایت: 100,000 ریال
علیرضا بلوچی
حمایت: 100,000 ریال
خصوصی
حمایت: 150,000 ریال

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ