طرح پرداخت قبض اینترنت
خیر مضاعف
100%
مبلغ طرح: 880,720 ریال
مبلغ همیاری: 880,720 ریال
-247 روز تا اتمام
1 همیار
استان: تهران
قبض  اینترنت


خیر مضاعف

به منظور تمرکز کامل برای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران، تمامی هزینه های جاری بنیاد حامیان دانشگاه از ابتدای تاسیس تاکنون توسط خیرین نیک اندیشی که با نیت تامین بخشی از هزینه های جاری (آب، برق، گاز، تلفن، هزینه پرسنل، نگهداری ساختمان، تامین تجهیزات) مشارکت داشته اند، تامین شده است.

لذا اکنون با توجه به بسترمهیا شده توسط فاندینو این امکان وجود دارد که از این سامانه ما پذیرای خدمات ارزش مند شما خیر نیک اندیش باشیم.

 

خصوصی
حمایت: 880,720 ریال

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ