دوره سوم قبض برق بنیاد
قبض برق
دوره 98/3
100%
مبلغ طرح: 5,590,000 ریال
مبلغ همیاری: 5,590,000 ریال
-195 روز تا اتمام
1 همیار
استان: تهران
قبض برق


خیر مضاعف

به منظور تمرکز کامل برای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران، تمامی هزینه های جاری بنیاد حامیان دانشگاه از ابتدای تاسیس تاکنون توسط خیرین نیک اندیشی که با نیت تامین بخشی از هزینه های جاری (آب، برق، گاز، تلفن، هزینه پرسنل، نگهداری ساختمان، تامین تجهیزات) مشارکت داشته اند، تامین شده است.

لذا اکنون با توجه به بسترمهیا شده توسط فاندینو این امکان وجود دارد که از این سامانه ما پذیرای خدمات ارزش مند شما خیر نیک اندیش باشیم


اقای دکتر علی محقر
حمایت: 5,590,000 ریال

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ