تمامی طرح ها
select
select
select
پویش دکتر حافظی
27%
حامیان
حمایت شده
مبلغ مورد نیاز
109,590,000 ریال
400,000,000 ریال
اتمام همیاری
 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران
0%
حامیان
حمایت شده
مبلغ مورد نیاز
0 ریال
10,000,000,000 ریال
اتمام همیاری
خریدیک دستگاه اسپکتروفتومتر
1%
حامیان
حمایت شده
مبلغ مورد نیاز
5,760,000 ریال
312,830,000 ریال
اتمام همیاری
قبض برق دوره چهارم
100%
حامیان
حمایت شده
مبلغ مورد نیاز
5,553,000 ریال
5,553,000 ریال
اتمام همیاری
قبض برق
100%
حامیان
حمایت شده
مبلغ مورد نیاز
5,590,000 ریال
5,590,000 ریال
اتمام همیاری
قبض
100%
حامیان
حمایت شده
مبلغ مورد نیاز
4,991,000 ریال
4,991,000 ریال
اتمام همیاری
قبض برق
100%
حامیان
حمایت شده
مبلغ مورد نیاز
9,367,000 ریال
9,367,000 ریال
اتمام همیاری
قبض  اینترنت
100%
حامیان
حمایت شده
مبلغ مورد نیاز
880,720 ریال
880,720 ریال
اتمام همیاری
قبض  گاز
100%
حامیان
حمایت شده
مبلغ مورد نیاز
5,327,000 ریال
5,327,000 ریال
اتمام همیاری
قبض  اب
100%
حامیان
حمایت شده
مبلغ مورد نیاز
1,011,000 ریال
1,011,000 ریال
اتمام همیاری
طرح حمایت از دانشجویان متقاضی
100%
حامیان
حمایت شده
مبلغ مورد نیاز
3,920,500,000 ریال
3,920,000,000 ریال
اتمام همیاری
حساب اندوخته همیاری
0%
حامیان
حمایت شده
مبلغ مورد نیاز
60,000 ریال
4,000,000,000 ریال
اتمام همیاری
بورسیه دانشجویان برتر
100%
حامیان
حمایت شده
مبلغ مورد نیاز
21,888,030,000 ریال
21,888,030,000 ریال
اتمام همیاری
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری
0%
حامیان
حمایت شده
مبلغ مورد نیاز
8,180,000 ریال
100,000,000,000 ریال
اتمام همیاری
تجهیز خوابگاه های کوی دانشگاه
100%
حامیان
حمایت شده
مبلغ مورد نیاز
7,544,950,000 ریال
7,544,950,000 ریال
اتمام همیاری

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ